THÔNG BÁO THƯ MỜI GỬI BÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN 

Thể lệ bài gửi NCKH SV
THÔNG BÁO THƯ MỜI GỬI BÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN  Thể lệ bài tóm tắt nghiên cứu: https://tinyurl.com/TheleguibaiNCKH Địa chỉ gửi bài: rces.info@gmail.com Thời gian nhận bài: 15/09/2023 - 10/10/2023 _________________ Trong hành trình nghiên cứu khoa học, việc tham khảo các tài liệu, bài báo chất lượng về nghiên cứu là vô cùng cần thiết. Thấu hiểu điều đó, Cộng đồng Sinh viên Kinh tế Nghiên cứu khoa học RCES xin thông báo gửi thư mời với mong muốn nhận được những bài NCKH...
Read More