Phiên làm việc giữa các nhóm tác giả và Hội đồng phản biện diễn ra sôi nổi