Giới thiệu một số nghiên cứu về Tài chính, Ngân hàng của giảng viên ĐHKT

Finance & BankingBài viết này giới thiệu một số nghiên cứu về Tài chính, Ngân hàng của các giảng viên trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN đã được đăng trên một số tạp chí quốc tế mà bạn có thể download miễn phí. Ngoài các tài liệu này, bạn có thể tham khảo và download miễn phí thêm một số nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí quốc tế của các giảng viên trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN trong các lĩnh vực khác tại đây.  Để tham khảo thêm các sản phẩm nghiên cứu của các nhóm nghiên cứu giảng viên, sinh viên trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN đã thực hiện, vui lòng truy cập tại đây.

1. Impact of Ownership Structure and Bank Performance – An Empirical Test in Vietnamese Banks

Tác giả: TS. Đinh Xuân Cường (đồng tác giả) đăng trên International Journal of Financial Research,  Vol. 6, No. 4; 2015, pp.68-75

Địa chỉ truy cập: http://www.sciedu.ca/journal/index.php/ijfr/article/view/7837

2. Green Bank: International Experiences and Vietnam Perspectives
Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú (đồng tác giả) đăng trên Asian Social Science Journal,  Vol 11, No 28 (2015)

Địa chỉ truy cập: http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ass/article/view/54838

3. Measuring the Impacts of Internet Banking to Bank Performance: Evidence from Vietnam

Tác giả: TS. Đinh Thị Thanh Vân (đồng tác giả) đăng trên The Journal of Internet Banking and Commerce, 2015

Địa chỉ truy cập: http://www.icommercecentral.com/open-access/measuring-the-impacts-of-internet-banking-to-bank-performance-evidence-from-vietnam.php?aid=57905

4. Factors Affecting Intention to Use Facebook-Banking of Generation Y in Vietnam

Tác giả: TS. Đinh Xuân Cường (đồng tác giả) đăng trên International Journal of Financial Research , Vol.6, No.4, 2015

Địa chỉ truy cập: http://www.sciedu.ca/journal/index.php/ijfr/article/view/7837

5. Socio-economic impact of rural credit in Northern Vietnam: Does it differ betweenclients belonging to the ethnic majority and the minorities?”

Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú (đồng tác giả) đăng trên Asian Social Science Journal, Vol 11, No 10, 2015

Địa chỉ truy cập: http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ass/article/view/47764

6. Determinant of Access to Rural Credit and Its Effect on Living Standard: Case Study about Poor Households in Northwest, Vietnam

Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú (đồng tác giả) đăng trên Journal of International Finance Research, Vol6, No. 2,May, 2015

Địa chỉ truy cập: http://www.sciedu.ca/journal/index.php/ijfr/article/view/6864

7. Relationship between bank leader  gender diversity in ASEAN banks

Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú (đồng tác giả) đăng trên Journal of International Finance Research, Vol6, No. 2,May, 2015 Co-Author

Địa chỉ truy cập: http://www.sciedu.ca/journal/index.php/ijfr/article/view/6844

8. Comparitive study of the role of Board of Director between State Owned Banks and Private Bank

Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú đăng trên SIU Journal of Management Vol 4. No1. 2014

Địa chỉ truy cập: Tại đây  (Bài số 1)

9. Testing the relationship between corporate governance and bank performance – an empirical test on Vietnamese banks

Tác giả: PGS. TS. Trần Thị Thanh Tú (đồng tác giả) đăng trên Asia Social Science, Vol.10, No. 11, June 2014

Địa chỉ truy cập: http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ass/article/view/36591/20576

10. Banking restructuring – International perspective and Vietnamese practices
Tác giả: PGS. TS. Trần Thị Thanh Tú (đồng tác giả) đăng trên Accounting and Finance Research, Vol 3, No 2 – 2014

Địa chỉ truy cập: http://www.sciedu.ca/journal/index.php/afr/issue/view/222

11. Developing Corporate Governance Index for Vietnamese Banking System

Tác giả: PGS. TS. Trần Thị Thanh Tú (đồng tác giả) đăng trên International Journal of Financial Research, Vol. 5, No. 2;2014

Địa chỉ truy cập: http://www.sciedu.ca/journal/index.php/ijfr/article/view/4577/2643

13. Perceived service quality and income improvement of micro-finance: an empirical research in Hoi An city-Viet Nam

Tác giả: TS. Nguyễn Phú Hà đăng trên Asian academic research journal of Sciences & Humanities, September 2013

Địa chỉ truy cập: Tại đây  (Bài số 31)

14. Examining service quality and customer satisfaction in the retail banking sector in Vietnam

Tác giả: TS. Đinh Thị Thanh Vân đăng trên Journal of Relationship Marketing, American Marketing Association, Volume 11, Issue 4. November 2012

Địa chỉ truy cập: Tại đây

(Theo tcnh.ueb.edu.vn)