IMG-SV-Hào

Nguyễn Anh Hào – Giải Nhất NCKHSV khoa QTKD, trường Đại học Kinh tế năm 2015